...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทหินและการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)